شهریور 97
20 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....
تا سرنگونی
حمایت از جنبش های مردم ایران.نه به حکومت اسلامی