قانون جذب

     

✍ قانون جذبی در کار نیست...!!

و تو هر چیزی که بخواهی را جذب

نمی‌کنی و بدست نمی آوری! ....

بلکه؛ تو همان چیزی را جذب می‌کنی

که هستی!


میخواهی چیز متفاوتی جذب زندگی

تو شود؟!

راه حل ساده است ،

متفاوت شو!

نمیشود اخلاقت، رفتارت، کلامت،

نشست و برخاستهایت یک‌چیز باشد

و رویاها و آرزوهایت چیز دیگر ..


تو باید با آرزوهایت در یک طیف

قرار بگیری ..

کلامت ، رفتارت و ...

همگی باید بوی رویاهایت را بدهد ...


باید هزاران بار در روز از همان

کلمات‌رویاهایت درگفتگوهای روزمره‌

استفاده کنی ...


مگر میشود؛

توهنوز موسيقی‌های غمگين و پر گله،

و شکايت گوش کنی،

و هزار وهم و غم و درد و رنج دیگر

را از طریق گوشهایت بریزی به حلق

ضمیر نیمه هشیارت،

بعد رویایت این باشد که زیبا شوی!!

که خوشحال و خوشبخت شوی ؟!

که آزاد و رها شوی ؟؟!!


نمیشود جانم ..... نمیشود رفیق ..

تو باید آنچه گوش می‌کنی و آنچه،

می‌بینی، در راستای رویاهایت باشد،

در موسیقی هایت ..

در فیلم هایت ..

در دوستانت ..

در کتابهایت ..

در جای جای زندگی‌ات ....

تجدید نظر کن ...


اگر واقعا خواهان رویاهایت هستی

اگر براستی آرزوهایت را میخواهی

دوست من باید تغییر کنی ..

تعارف هم ندارد ..

باید ، باید ، باید ، باید

علایقت را سر و سامان بدهی ،

تغییر بدهی و از نو انتخاب کنی

بله .. علایقت را از نو ، انتخاب کن


 "جهان به ندای دل ما گوش میدهد

                نه حرفهایمان"

/ 0 نظر / 80 بازدید